Om/About Flying Aid Nepal

Flying Aid Nepal, FAN, blev dannet den 5. maj 2021 som reaktion på den hurtigt eskalerende COVID-pandemi i Nepal.

Initiativet til FAN udsprang fra et netværk bestående af otte organisationer (se nedenfor), der alle har aktiviteter i Nepal eller relateret til Nepal. Det kan være information og udviklingsarbejde med fokus på alt fra landbrug, sundhed, uddannelse, jobskabelse, kapacitetsopbygning, identitetsfremme, samfundsforhold og bevarelse af kultur.

Netværket blev startet med henblik på at støtte Nepal som reaktion på den aktuelle COVID-udvikling. Netværket tilstræber inden for rammerne af FAN at samle og koordinere ressourcer med henblik på at levere hurtig hjælp til Nepal, der er meget hårdt ramt af COVID-katastrofen. Man må se i øjnene, at den nuværende katastrofe er langt alvorligere og med længere eftervirkninger end jordskælvet i 2015. Det basale sundhedssystem er brudt sammen, økonomien er i ruiner, fødevarer er knappe og alvorlig hungersnød truer. Der skal gøres noget.

FAN’s mission er at udnytte netværkets mange forskellige kontakter og ressourcer for hurtigt at yde støtte til afhjælpning af den nuværende COVID-krise og med fokus på, hvad behovet er, og hvor det er mest presserende. Og at der altid skal søges lokalt samarbejde i forståelse med myndighederne.

FAN-aktiviteter styres og følges ud fra principper om gennemsigtighed, åbenhed, ligelig ikke-diskriminerende fordeling efter behov samt professionalisme inden for administration og overvågning. Men det sker også med nødvendige hensyn til behovet for en vis grad af fleksibilitet i anerkendelse af de særdeles hårde vilkår, som de nepalesiske ledere af katastrofeinitiativer skal fungere under. Alle administrative udgifter dækkes af netværket, incl. omkostningerne forbundet med evaluering og rapportering.

De otte organisationer er:

FAN1: BelhiGruppen Nepal, www.bgnepal.dk 
FAN2: Dansk-Nepalesisk Selskab, www.nepal.dk 
FAN3: Himalayan Project, www.nepalhelp.org 
FAN4: Human Practice Foundation, www.humanpractice.org 
FAN5: Jysk landsbyudvikling i Nepal, www.kantipur.dk 
FAN6: Rigshospitalet, MedTek Huset, www.rigshospitalet.dk/medtek 
FAN7: Seniorer uden Grænser, www.seniorerudengraenser.dk 
FAN8: Trianglen, www.site.trianglen.nu.

En mere dybtgående tekst om FAN (på engelsk) kan læses her.

FAN-ledelsen, den 23. maj 2021

Flying Aid Nepal, FAN, is an informal network, also referred to as FAN-net.
It was formed May 5th, 2021 and consists of eight Danish organizations. See below.

Flying Aid Nepal, was formed as a response to the rapidly escalating Covid-19 pandemic in Nepal. The network comprises eight organizations, all active in Nepal with many-sided development work within agriculture, health, education, job-creation, capacity building, identity promotion and preservation of culture.

The network was initiated to help Nepal in response to recent development of Covid-19 crisis. We now unite in efforts to deliver urgent aid to the country, hard hit by catastrophes. It must be recognized, that the present catastrophe is much more severe and with longer after-effects than the 2015 earthquake. The basic health system has broken down, the economy is in ruins, food is scarce, severe famine is threatening. Something must be done.

The FAN-mission is to exploit the many-level contacts of the network in order to provide aid quickly in remedy of the present Covid-19 crisis, with a focus on what the need is and where it is most urgent, always seeking local collaboration in understanding with the authorities.

FAN-activities are controlled and guided by principles of transparency, openness, equal non-discriminative distribution according to need, professionalism in administration and monitoring, yet allowing for a certain amount of flexibility in recognition of the especially hard terms our Nepalese leaders of disaster initiatives must operate under. All administrative expenses are covered by the network. This also includes the cost of evaluation and reporting.

Our homepage https://www.fanaidnepal.dk contains more information for initiators who want to submit a proposal to the network as well as to donors, be it individuals, funds or other types of organizations. All donations should be transferred to the central FAN-account in Denmark: 7132/1009806.

Fan management, May 23 rd , 2021

A more elaborate document is available here.

The eight Danish organizations are:

FAN1: BelhiGruppen Nepal, www.bgnepal.dk;
FAN2: Dansk Nepalesisk Selskab, www.nepal.dk
FAN3: Himalayan Project; www.nepalhelp.org
FAN4: Human Practice Foundation, www.humanpractice.org;
FAN5: Jysk Landsbyudvikling I Nepal, www.kantipur.dk;
FAN6: Rigshospitalet, MedTek Huset, www.rigshospitalet.dk/medtek;
FAN7: Seniorer uden Grænser, www.seniorerudengraenser.dk;
FAN8: Trianglen, www.site.trianglen.nu.